ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) e най-големият институт на Българската академия на науките. Основан е през 1972, като наследник на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Научният състав ...
повече

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), ...
повече

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Мисия на ИМИ:Развитие на фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство;Научни изследвания в ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ "ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР ФОЛ"

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ "ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР ФОЛ"

Дейност Центърът по тракология е изследователско звено в ИБЦТ, чиято специфична област са интердисциплинните изследвания на историята и културата на траките: на тракийската държавност с политическите, икономическите и социалните аспекти на ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН наследява най-добрите традиции на Етнографския институт с музей и Института за фолклор, обединени на 1 юли 2010 г. ИЕФЕМ-БАН е националният център за етноложки, фолклористични и ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките е създаден на 01.07.2010 г. Той е правоприемник на Института по психология и Центъра за изследване на населението. Новосъздаденият институт се състои от два ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

  На 3 октомври, в Заседателна зала на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се състоя Националната кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство” в рамките на инициативата за ...
повече

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО  'АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ'

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО 'АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ'

Мисия Мисия на Институтa по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков” (ИФТТ): Получаване на фундаментални знания по физика на кондензираната материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика; приложението им за създаване на нови ...
повече

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ) е създаден на 1 юли 2010 г. след сливане на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология с решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г. В ИБЕИ се ...
повече

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно–приложна дейност със следните приоритети: Създаване на оборудване, трансфер на технологии и изпълнение на технологични ...
повече

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Историята в дати 1860г. Първи инструментални метеорологични измервания в Австрийското консулство в Русе;1870 г. Първа хидрологична станция на р. Дунав при Русе, за нуждите на корабоплаването, по австрийска инициатива и с тяхно съдействие;1.02.1887 г. - ...
повече

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

История на ИБИР Годината 1938 се приема като година на създаване на Института. Предврителната организационна и кадрова дейност на новосъздадения институт е свързана с името на проф. Георги Ненков, ръководител в този период на Катедра по хирургия ...
повече

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област. Институтът ...
повече

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ

Лаборатория "Рентгеноструктурен Анализ" Лабораторията е основана през 1966 година за подпомагане на научната работа в Институт по Физикохимия. Благодарение на натрупания голям опит и добрите контакти с колеги, лабораторията участва активно ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН

От 19 април на Международната космическа станция (МКС) е монтирана българска апаратура, създадена в Института за космически изследвания и технологии на БАН. Проектът и монтираната апаратура са предназначени за изследване на обстановката около ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 'ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН'

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 'ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН'

ИСТОРИЯ Основаването на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г. поставя началото на нов етап в развитието на филологическата наука в България. Една от основните цели, залегнали в програмата на Дружеството, е изграждането и ...
повече

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ " АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ"

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ " АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ"

Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ) е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж. Мисията на ИМБ е:  1. Да провежда на високо ...
повече

Български институт за стандартизация

Български институт за стандартизация

ългарският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в ...
повече

Средношколско общежитие -Пазарджик

Средношколско общежитие -Пазарджик

През всички годишни сезони, сред богата растителност и природа, Средношколско общежитие гр.Пазарджик, е готово да приема ученици желаещи да учат в средните училища на града. В началото на годината възпитателите проучват интересите на всички ...
повече

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

Институтът по животновъдни науки - Костинброд е създаден през 1950 г. с постановление № 138 на Министерски съвет и за негова база се определят фермите на тогавашния Районен кооперативен съюз и на Централната опитна станция по птицевъдство. През 1951 ...
повече

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ФОИ ИТЕА www.ithea.org

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ФОИ ИТЕА www.ithea.org

Международно научно дружество ITHEA® Международното научно дружество ITHEA® (ITHEA® ISS) има за цел да подкрепи нарастващото сътрудничество между учени от цял свят. Досега Международното научно дружество ITHEA® се присъедини към повече от 3700 ...
повече