ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'БЕЛАСИЦА'

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'БЕЛАСИЦА'

Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел: Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus ...
повече

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'ВИТОША'

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'ВИТОША'

Дирекцията на природен парк Витоша е поделение на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Като администрация, но под друго име, тя функционира от 1935 г. – една година след обявяването на Витоша за защитена ...
повече

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'БЪЛГАРКА'

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК 'БЪЛГАРКА'

Природните паркове са защитени територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Основна цел при ...
повече