Община Костинброд

kostinbrod.bg/

Костинброд,ул.Охрид 1

0721/ 68 701

Общинска администрация: вторник – 8.00 – 12.00ч. и 13.00 – 17.00ч. понеделник, сряда, четвъртък, петък – 14.30 – 17.00ч.

Местоположение и граници

Благоприятното териториалното разположение и значението на община Костинброд се определя от нейната близост до град София (отстояние 14 км.), кръстопътното й положение (силното влияние на трите европейски транспортни коридори, два от които на територията на общината) и сравнително добрата и нормално функционираща традиционна икономика.

Община Костинброд е разположена на северозапад от София, в непосредствена близост до столицата. На югоизток граничи със Столичната община, на юг – с общ. Божурище, на запад – с общини Сливница и Драгоман, на северозапад – с община Годеч и на североизток – с община Своге. Транспортно-географското положение на общината е изключително благоприятно, поради преминаване през територията й на европейския транспортен коридор (ТК) № 10 (Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна), представени от пътна и жп инфраструктура, както и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и София-Свиленград). Транспортната инфраструктура е благоприятна предпоставка за взаимовръзките на общината със съседните общини.

Релефът на общината в северната част е планински, силно разчленен. Включва части от Мала планина – дял от Западна Стара планина. Най-високата точка е около  1155 м. (северно от с.Чибаовци).  В южната част на общината релефът е равнинно-хълмист. Средната надморска височина на Софийското поле е 550 m.

Климатът на общината е умереноконтинентален. Средната годишна температура в гр. Костинброд е 9,9º С, средногодишните валежи – 600 mm.

През територията  на общината протичат реките: Блато, Сливнишка и Беличка. От Мала планина извират няколко малки притоци на р. Искър, най-голям от тях е Крива река, която образува къси, но дълбоки проломи с красиви скални откоси.

Икономика

Целта на проведения анализ е да се формулират приоритетите и да се конкретизират мерките, които общината в партньорство с местните бизнес-структури трябва да предприеме, за да се стимулира растежа и реализирането на икономическия й потенциал, като основен двигател за развитие и просперитет във всички останали области на обществения живот.

Водещ отрасъл в общинската икономика е хранително вкусовата промишленост, която е и най-старият отрасъл на територията на общината. От фирмите в отрасъла , интерес представляват Завода за безалкохолни напитки и натурални сокове Кока-Кола ХБКБ ( фирмата е сред първите 100 фирми по максимална величина на приходите от продажби в страната); “Олинеза” и “Партньори” АД , специализирана в производството на майонези,сосове, лютеници и др.. Заетите във фирмите са над 350; Предприятие за производство на птиче месо, яйца и колбаси “Джиев”; “Нива”Ад – производство на растителни масла и производи; “Нова Бразилия”- производство на кафе; “INTERION” – производство на течен шоколад. Нов крупен производител е и “Кенар”, които ползва терени на хладилната база “Солекс” и др. “Витапрот” АД е специализирана за производство на висококачествени фуражи. През 2006 г. се отскри фабрика за производство на сладоледени изделия „Джимис”.

Характерно за развитието на фирмите от хранително вкусовата промишленост е наличието на близък пазар, какъвто е град София.

Хартиено – целулозната и полиграфическа промишленост са нови сектори за общината, но бързо се налагат като водещи. Фирма “Санитекс” произвежда всички видове санитарно-хигиенни материали с помощта на най-съвременни технологии. Заетите във фирмата са 100. Мултипринт ООД се занимава с полиграфическа дейност и вече е утвърдена на пазара фирма. Персоналът на фирмата надхвърля 100 души. Друга фирма от типа “средна” е “Екоела”ООД, специализирана в производство на дамска конфекция.

Останалите фирми са по-малки и са от отраслите електротехническа промишленост, транспорт, мебелна и други дейности. Тук може да се отбележат ПООП специализирана в производството на контакти, АМЦ „Метал” за производство на изделия за строителство, селското стопанство и бита, “Емайлхим” АД за производство на лакови покрития и огнезащитни бои, “Красимир Бончев” ЕТ оборудване , мебели материали и др.

В териториален аспект пет от фирмите са със седалище в с. Петърч, четири в Голяновци, а в с.Дръмша сезонно действа пункт за изкупуване и обработка на гъби и билки. Всички останали фирми са в общинския център.

На територията на общината услугите са добре развити. Търговската дейност се осъществява от над 250 търговски обекта за хранителни стоки и заведения за обществено хранене.

На територията на общината има два научни института, пряко ангажирани в областта на селското стопанство и една станция към института по овощарство - Кюстендил. Те са с големи традиции, значителен потенциал и възможности за оказване на конкретна специализирана помощ и са важен резерв за едно бъдещо включване в икономическата сфера, главно за подпомагане на местното развитие.

Близостта до София, сравнително добрата инфраструктура, относително ниските цени на земите и ефективно действащата общинска администрация привлича инвеститори, които търсят подходящи терени за развитие на производствени мощности.

Финансовите институции са представени от клонове на ТБ “Биохим”, ДСК, Експрес банк, Райфайзен банк и ОББ. За общината е важно да се подчертае, че данъчните постъпления от фирмите, функциониращи на територията на общината, 75 % от всички данъчни постъпления се падат на предприятията от материалната сфера. Приходите от дейността на стопански субекти на един жител е 10 пъти по-висока от средната за областта и е показател за съществуващата добра стопанска активност.

Инвестиционни интереси, намерения и ресурси

Анализът и оценката на инвестиционните намерения към общинската територия, както и към перспективното локализиране и развитието на малкия и средния бизнес показва наличието на значим интерес към определени част от територията на общината. Общите характеристики за повишеното търсене на съществуващия инвестиционен ресурс пряко се свързва с наличието на няколко основни фактора, произтичащи от мястото и степента на развитие на икономическия комплекс в общината. Водещите фактори са:

“Комуникационна достъпност” на общината се определя от близостта й до столицата и нейния силно развит икономически комплекс. Също така в непосредствена близост или върху територията се очертава перспективна развръзка на важни транспортни коридори ТК- 4, 8 и 10. Тези предпоставки формират наличието на многопосочен и високо ефективен достъп до общината, с което се създават условия за бъдеща пазарна реализация на разнообразни дейности. Това е оптимистична перспектива за развитие на малки и средни предприятия в специфични, високоспециализирани дейности, за развитие на сферата на социалната инфраструктура и услугите;

Факторът “Инфраструктура” също има важно локализиращо влияние при формирането на инвестиционния интерес към територията. Община Костинброд има добре развита инфраструктура, която след качествено преустройство може да се окаже силен коз за развитието и. От гледна точка на близостта на столицата и наличието на важните транспортни коридори, инвестиционната атрактивност се засилва и от мощния столичен инфраструктурен комплекс, включващ разклонен гаров ареал, летищен комплекс с развити връзки с цял свят , разгъната електроснабдителна, транспортна, газификационна и водопроводна системи и др.

Сравнително атрактивни природни и климатични дадености на територията и стабилни, благоприятни екологически характеристики са добри предпоставки за осъществяването на традиционни дейности като хранително вкусовата промишленост, зеленчукопроизводство, научно-изследователска дейност.

Сравнително високо ниво на образование и наличие на квалифицирана работна сила.Последните два фактора се важна предпоставка са една дългосрочна политика за разгръщане на конкретни действия, свързани с привличане на инвеститори. Разбира се това не следва да бъде самоцелна дейност, тя следва да се базира на запълването на съществуващи пазарни ниши, привличане на инвестиции на зелено и създаване на нови ефективни производства. Основата за развитие е създаване на целенасочена и координирана програма за привличане на инвестиции и за пропагандиране на потенциалните възможности на общината в областта на бизнеса.

Констатацията, че община Костинброд има особено благоприятно разположение и силно изявени възможности за ускорено привличане на инвестиции и за привличане на инвестиционните интереси, вече е намерила пазарна реализация и то с оптимистично продължение. Новите инвестиции са концентрирани основно в – гр.Костинброд, с.Петърч и с. Голяновци.