СИТИ ПРОПЪРТИС - АДСИЦ

www.citypropertiesreit.com/

София, бул. "Джеймс Баучер" № 23

02/ 94224 981

Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на Директорите.

Съставът на Съвета на директорите включва 3 физически лица, в това число един независим член. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа "независим" означава, че съответния директор не може да бъде:
служител в публичното дружество;
акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице, което е в такива отношения с Дружеството; не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.